AlgemeneVoorwaarden Neem contact op met ons

ALGEMENE VOORWAARDEN – HUPPELDEPUP-VZW

Algemeen

Goederen aan particulier

 

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

 

Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds inclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de verkoper te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

 

2. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederenverwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer, bevoorradingsproblemen, dan wel elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving.

 

3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederenen materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen. 

 

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

5. Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij anders werd bedongen.

 

6. Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling eenschadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:

a) € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;b) € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;c) € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

 

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

 

Indien wij gehouden zouden zijn bedragen te betalen aan de klant, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interesten in het voordeel van de klant en lastens ons.

 

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de aannemer zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op bijkomendeschadevergoeding. Ingeval van substantiële overschrijding van de leverings-/ uitvoeringstermijn die te wijten is aan de aannemer, behoudt de klant zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding. 

 

7. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoperom een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijkaardige vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 

8. De eigendomsoverdracht van de goederen door de verkoper geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. 

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de verkoper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

 

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

11. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van kennelijk onvermogen van de klant. In geval van kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoperzich het recht voor de goederen terug te nemen. De klant behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement van de verkoper. In geval van faillissement van de verkoper, behoudt de klant zich het recht voor het betaalde voorshot terug te vorderen. 

12. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 

13. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen van zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen.

 

14. Bij  nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 

 

15. Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname van de goederen, wordt er de klant een stallingskost aangerekend aan …..EUR per dag laattijdige afname.

16. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

 

17. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder devoorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De niet-uitoefening door de verkoper of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.


Info, prijzen en inschrijven

Alle info omtrent de georganiseerde kampen en workshops, alsook de prijzen en de manieren van inschrijven kan je terug vinden op onze website: www.huppeldepup-vzw.be.

Betalen

Betalen voor de kampen kan enkel via onze online reserveringsmodule. Als deze betaling en de inlichtingenfiche bij ons is toegekomen, krijg je hiervan een bevestiging en is je inschrijving definitief. Alle andere activiteiten worden via factuur afgehandeld.

Meebrengen en specifieke informatie

Na de betaling zal je extra informatie toegestuurd krijgen over wat je moet voorzien voor de deelnemer.

Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Als je ze toch bij hebt, ben je er zelf verantwoordelijk voor. Huppeldepup-VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal.

Foto’s

Tijdens activiteiten worden door de medewerkers foto’s genomen en filmpjes opgenomen. Die kunnen gebruikt worden in publicaties. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kan je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Begeleiding

We verwachten dat deelnemers tijdens de duur van de activiteit bij de begeleiding blijven en zich houden aan de afspraken en verwachtingen die de begeleiding bij het begin van een activiteit vooropstelt.

Aanwezigheid

Indien er gedurende het kamp of de workshops gerepeteerd wordt aan een toonmoment, verwachten we dat alle deelnemers de volledige periode van het kamp of de workshop (van begin- tot eind uur) aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is (door het missen van een dag, het later toekomen of vroeger vertrekken), kunnen we een rol in het toonmoment niet garanderen. De verantwoordelijke heeft hierover het laatste woord.

Aankomen en vertrekken

De activiteiten beginnen steeds om 9u en eindigen om 16u. We voorzien opvang vanaf 8u30. We verwachten dat de deelnemers op het aangegeven speelterrein blijven tot het einde van de activiteit. We vragen ouders die de deelnemers toch vroeger willen oppikken, om dit bij de start van de activiteit te melden aan de verantwoordelijke. Deelnemers jonger dan 14 jaar mogen enkel zelfstandig naar huis, indien dit op voorhand door de ouder gemeld wordt bij de start van de activiteit. Na het kamp is er opvang voorzien tot 17u.

Medicatie

Als je kind medicatie dient in te nemen, bezorg ons dan een attest van de behandelende arts of een kopie van het voorschrift. Laat hier ook duidelijk op noteren wanneer de medicatie dient ingenomen te worden en de juiste dosering.

Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd tijdens de duur van de activiteit. Meer info over onze verzekeringspolis via deze link.

Annulatie

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor het begin van het kamp.

Meer info

– via mail: boerderij@huppeldpup-vzw.be

– telefonisch: 0498/167176